Tag Archives: صنایع چوب چرتکه

تخت ومبل های سنتی چوبی

هنرومعماری ایرانی ازگذشته تابه امروز سرشار از ذوق هنری صمیمیت و گرمای زندگی بوده است تصورکنید به چندین سال پیش سفرکرده اید و دریکی ازخانه های قدیمی و سنتی ایرانی دریکی ازشهرهای بزرگ بدون شلوغی و ترافیک زندگی می کردید بدون شک ذهن شما یکی از خانه های بزرگ حیاط دار که پراز درخت و […]